Spółka GAM Polska sp. z o.o.

18 stycznia 2018 r.

 

Połączenie spółki Kiloutou Polska sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką GAM Polska sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną).

Działając na podstawie art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) spółki:

Kiloutou Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Rokicińska 142Z, 92-412 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410479, NIP: 1182083103, REGON: 145989895, kapitał zakładowy: 12.200.000,00 (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy) złotych

oraz

GAM Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Młyńska 11, 40-098 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289441, NIP: 6342651407, REGON: 240728307, kapitał zakładowy: 4.823.500,00 (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące pięćset) złotych,

udostępniają bezpłatnie na stronach internetowych http://www.kiloutou.pl/ i http://www.gampolska.pl/ do publicznej wiadomości Plan połączenia, od dnia 18 stycznia 2018 r., nieprzerwanie do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia spółek.

Plan połączenia dostępny jest poniżej do bezpłatnego pobrania:

[plan połączenia]

 

 

Administracja tel. +48 664 446 490 e-mail : info@gampolska.pl
Księgowość tel.+48 606 641 831
Logistyka tel. +48 795 513 055 e-mail : logistyka@gampolska.pl


Si necesitas ser atendido en español, contacte con el siguiente número:
Magdalena Zmaczyńska +48 606 641 831


If you want to contact us in English call the number below:
Paulina Izychard: +48 694 584 189
Magdalena Zmaczyńska: +48 606 641 831


Oddziały w Polsce

Zabrze – Administracja
Wrocław
Warszawa
Rzeszów